I Green Network konstaterer vi med tilfredshed, at Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) udtaler sig om en dansk tekstilvirksomheds ansvar i forhold til en underleverandør, som var direkte involveret i Rana Plaza ulykken.

I den aktuelle sag forholder MKI sig konkret til en indgivet klage om, at PWT Group har undladt at udvise nødvendig omhu (due diligence) i forhold til sin leverandør, tekstilproducenten New Wave Style Ltd., Bangladesh.

Ikke ansvarlig – men prioritering og opfølgning har ikke været fyldestgørende
MKI konkluderer, at PWT Group ikke kan holdes ansvarlig for sammenstyrtningen af Rana Plaza-komplekset, men påpeger samtidig også, at PWT Group ikke arbejdede med pro­cesser for nødvendig omhu, som leve­r op til OECD’s retningslinjer. I deres udtalelse udfolder MKI selv baggrunden for denne konklusion og giver specifikke anbefalinger til PWT Group. Herunder at hente inspiration til det forestående arbejde i vejledninger om due diligence processer, udarbejdet af FN’s Global Compact, FN og OECD.

Inspiration gør det selvsagt ikke alene, og i Green Network har vi i arbejdet med 150+ danske partner-virksomheder erfaret, at netop due diligence processer er betydeligt ressourcekrævende for virksomhederne at gennemføre og kontinuerligt følge op på. Store virksomheder kan generelt dedikere ressourcer hertil, og har ofte ansat højt specialiserede medarbejdere til dette område. For mellemstore virksomheder kan ressourcetrækket være noget mere voldsomt, og arbejdet udføres ofte af medarbejdere uden klare forudsætninger for at forstå UN Guiding Principles, OECD Guidelines mv.

Kundekrav og lovkrav driver den fortsatte indsats
I Green Network er en del af partnervirksomhederne underleverandører til store danske eller udenlandske virksomheder, der stiller stadigt stigende krav til såvel partnervirksomhedernes som deres underleverandørers praksis. Vi har rådgivet, trænet og på anden vis understøttet mange af partner-virksomhederne i forhold til disse processer, hvilket har sat dem i stand til både at efterleve krav, men også at høste væsentlige konkurrencefordele.

Digital løsning der reducerer risici og omkostninger
Senest har vi investeret i en teknologisk platform, der nu giver os mulighed for at tilbyde en CSR Kapacitetsmåling, som giver virksomhederne mulighed for at komme i ledelsesmæssig kontrol med området og reducere risici for et overkommeligt årligt beløb. Samtidig kan systemet betjenes af medarbejdere med en begrænset erfaring i OECD Guidelines, UN Guiding Principles mv., da størstedelen af denne viden er lagt ind i værktøjet.

  • Kapacitetsmålingen gør op med de manuelle processer og meget lidt valide informationer, som typisk er forbundet med virksomheders krav om leverandørers self-assessment på en række CSR-relaterede områder
  • CSR Kapacitetsmålingen automatiserer væsentlige dele af processerne og sparer derfor typisk 2/3 af den typiske ressourceanvendelse
  • Ved at måle på både viden, holdning og adfærd tilvejebringer målingerne desuden langt mere valide data for virksomheders og deres underleverandørers implementering af eksempelvis Global Compact’s eller OECD’s principper

Vi udbyder selvfølgelig også kapacitetsmålingen til virksomheder udenfor netværket og gennem samarbejdspartnere som eksempelvis brancheforeninger. I forhold til den aktuelle sag vil kapacitets-målingen kunne have afdækket underleverandørens grundlæggende kapacitet i forhold til CSR-området og gjort det muligt at prioritere indsatse ift. leverandøren.

Offentlig governance af området
I den aktuelle sag så udlever MKI, i Green Network’s opfattelse, det givne mandat som det danske nationale kontaktpunkt (NCP) for OECD´s retningslinjer for multinationale virksomheder og som den danske institution, der behandler sager vedrørende efterlevelse af de principper, som er indeholdt i retningslinjerne. Denne institutionalisering er i sig selv en nyskabelse og et eksempel på next-best-practice på den offentlige del af governance på dette område. MKI’s rækkevidde er dog også begrænset af mandatet, hvorfor det er afgørende, at såvel offentlige som private aktører er en del af løsningen. Tekstilbranchen må generelt anerkendes for at have rykket på problemstillingerne, men i forhold til de enkelte tekstilvirksomheder, så er der også brug for mere enkle og effektive løsninger, som også sikrer øget konkurrenceevne som et output af en due diligence proces.

Læs mere om CSR Kapacitetsmålingen her >>